top of page

Information om C.U.D, redovisning som sker till Svenska ESF-rådet och SCB samt personuppgiftsbehandling

Інформація про C.U.D, звітність перед Шведською радою ESF і статистикою Швеції та обробка персональних даних

 

C.U.D (Турбота про українців з обмеженими можливостями) – проект, що фінансується Шведською радою ESF.

 

Усі такі проекти повинні реєструватися та повідомляти інформацію про проект та учасників. Зареєстровані дані використовуються для підготовки квартальних і річних звітів, серед іншого, для Європейської комісії, уряду Швеції та партнерства структурних фондів.

 

Рада ESF Швеції доручила статистичному управлінню Швеції (SCB) зібрати дані про учасників різних проектів.

 

Під час кожного заходу, або раз на місяць, менеджери проекту заповнюють і надсилають звіт, у якому ми повідомляємо про вашу присутність у проекті. Потім ми повідомляємо до Статистики Швеції та ESF такі дані для всіх учасників:

- Ім'я

- Координаційний номер

- У яких заходах вони брали участь і скільки годин.

Беручи участь у проекті, ви даєте згоду на проведення такого звітування.

 

 

 

Шведська рада ESF відповідає за персональні дані та обробляє персональні дані відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR).

 

1. Брошура про Шведську раду ESF (шведською мовою).

2. Інформація про Статистику Швеції та звітність (шведською).

3. Інформація про те, як обробляються ваші особисті дані (шведською мовою).

Svenska

 

C.U.D (Care for Ukrainians with disabilities) är ett projekt som finansieras av Svenska ESF-rådet.

Broschyr om Sven
ska ESF-rådet.

Alla sådana projekt ska registrera och rapportera uppgifter om projektet och deltagarna. De registrerade uppgifterna används för att ta fram kvartalsvisa och årliga rapporter bland annat till Europeiska Kommissionen, Svenska regeringen och strukturfonds-partnerskapen.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av Svenska ESF-rådet att samla in uppgifter om deltagare i de olika projekten.

Vid varje aktivitet, alternativt en gång i månaden, fyller projektledarna i och skickar in en rapport där vi redovisar din närvaro i projektet. Då rapporterar vi till SCB och ESF följande uppgifter för alla deltagare:
- Namn
- Samordningsnummer
- Vilka aktiviteter de deltagit i samt hur många timmar.
Genom att delta i projektet ger du ditt medgivande till att sådan rapportering sker.

Information om SCB och rapporteringen.

Svenska ESF-rådet är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter med stöd av Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Information om hur dina personuppgifter behandlas.

English
 C.U.D (Care for Ukrainians with disabilities) is a project financed by the Swedish ESF Council.

Brochure about the Swedish ESF Council (in Swedish).


All such projects must register and report information about the project and the participants. The registered data is used to produce quarterly and annual reports to, among other things, the European Commission, the Swedish government and the structural fund partnerships.

Statistics Sweden (SCB) has been tasked by the Swedish ESF Council to collect data on participants in the various projects.

At each activity, alternatively once a month, the project managers fill in and send in a report in which we report your presence in the project. Then we report to Statistics Sweden and ESF the following datais submitted for all participants:
- Name
- Coordination number
- Which activities they participated in and how many hours.
By participating in the project, you give your consent for such reporting to take place.

Information about Statistics Sweden and the reporting (in Swedish).

The Swedish ESF Council is responsible for personal data and processes personal data with the support of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Information on how your personal data is processed (in Swedish).
SV-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS.png
bottom of page