top of page

Funkibators värdegrund

Värdegrunden är senast reviderad: 2019-03-25

Funkibator är en allmännyttig, ideell, demokratiskt uppbyggd samt partipolitiskt och religiöst obunden organisation vars ändamål är att skapa höjd livskvalité för personer med funktionsnedsättning.

Genom att:
• Stödja och främja medlemmars förverkligande av egna idéer, personliga utveckling och självförverkligande.
• Bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning inom arbetsmarknad, utbildning, fritid, brukarstöd och internationella frågor.
• Förena utveckling, entreprenörskap och social innovation med frågor som rör funktionsnedsättning.
• Arbeta normkritiskt och skapa främjande normer.
• Utveckla och etablera arbetsintegrerade sociala företag.
• Bedriva opinionsbildning gentemot allmänhet och beslutsfattare.

Sedan föreningen startade 2011 har vi arbetat för att skapa verklig förändring för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar med många olika frågor inom funktionsnedsättningsområdet, men alla bottnar i en värdegrund som kan sammanfattas i en mening: Höjd livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom innovation och nytänk!

Vår värdegrund handlar mycket om vårt förhållningssätt vi har gentemot varandra och vår omgivning. Det är det som gör skillnad och ger mervärde till vår verksamhet. Värdegrunden har en tydlig koppling till det dagliga arbetet. I värdegrundsarbete som pågår i föreningen har vi en gemensam nämnare; det är att vi tillsammans ska bedriva vår verksamhet med hög kvalitet där alla känner sig välkomna. För att det ska fungera måste samtliga ledare, anställda och styrelse skriva under på följande förhållningssätt:

Respekt

Vi uppträder med sunt förnuft och med respekt för andra individer.
Vi ingriper när vi ser felaktigheter. Vi accepterar under inga omständigheter mobbing, trakasserier, diskriminering, droger eller alkohol. Vi uppvisar generellt sett en hög grad av integritet och civilkurage.
Vi visar respekt för andras olikheter, kunnande och intresse.

Utveckling

Vi vill stimulera, motivera och utveckla alla individer. Vi gör alltid vårt bästa, utifrån vår egen förmåga. Vi är öppna för nya idéer och förslag och genom det utvecklas vår verksamhet. Det ska vara roligt och utvecklande att vara med i Funkibator.

Delaktighet

Vi är alla delaktiga i att skapa en positiv bild av Funkibators verksamhet inom och utanför organisationen. Vi ska alltid se oss själva som ambassadörer för föreningen. Genom att ”se alla” skapar vi förutsättningar för en förening som är öppen och trygg. Vi skapar mötesplatser och aktiviteter där alla känner sig välkomna.

Så här är värdegrunden framtagen

Värdegrunden i Funkibator har vuxit fram dynamiskt under flera år. Den har sammanställts av styrelsen och presenterats för medlemmar på föreningens årsmöte. Vid årsmötet finns tillfällen för medlemmar att diskutera och ställa frågor om värdegrunden. Detta är också ett viktigt tillfälle för styrelsen att kommunicera kring värdegrunden med medlemmarna. Under verksamhetsåret samlar styrelsen in synpunkter och förslag på förändringar. Dessa tas sedan upp för beslut vid kommande årsmöte, och vid beslut av medlemmarna revideras den.

Vid synpunkter, förslag på ändringar eller frågor om vår värdegrund kontakta styrelseordförande i Funkib
ator.

Så här gör vi för att vår värdegrund skall bli känd hos alla i föreningen

- Varje ny förtroendevald, anställd, ledare, medlem, projektdeltagare eller ideellt engagerad får i samband med inträde/start information om vår värdegrund och våra policys.
- Värdegrunden ska finnas enkelt tillgänglig att ta del av på föreningens hemsida.

Våra riktlinjer och regler

Det finns flera olika riktlinjer och regler som styr Funkibators verksamhet. Dessa är framtagna för att vi ska kunna vara en trygg, säker och öppen förening – för så väl medlemmar, ledare och anställda.

I grunden för all Funkibators verksamhet ligger våra stadgar. Om man vill bli medlem i föreningen måste man godkänna och följa våra stadgar. Du kan läsa dom här.

För att kunna delta i de flesta av våra förenings- och fritidsaktiviteter behöver du vara medlem i Funkibator. Du kan bli medlem här.

Medlemmar, anställda och ledare ska följa Funkibators föreningspolicy.
I föreningspolicyn ingår:
- Alkohol- och drogpolicy
- Jämställdhets-, Tillgänglighets- och Integrationspolicy
Du hittar vår policy på https://www.funkibator.se/policys.html

För anställd personal finns ytterligare regler och policys att följa, exempelvis kring arbetsmiljö, sekretess/tystnadsplikt.

Samtliga ledare som kommer i kontakt med barn och unga, och samtliga anställda ska lämna utdrag från belastningsregistret. Du kan läsa mer om vår rutin kring detta under "Information om utdrag ur belastningsregistret".

En trygg förening

Alla ska känna sig trygga hos Funkibator, oavsett om man är anställd, ledare, praktikant eller deltar i aktiviteter som medlem. I vår föreningspolicy slår vi fast att ” Funkibator ska arbeta mot all form av diskriminering på grund av ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande uttryck eller sexuell läggning. Alla medlemmar och aktiva i föreningen har lika värde och ska ges möjlighet att delta på lika villkor inom vår verksamhet.”

Vår föreningspolicy och vår värdegrund är ledstjärnor i vår verksamhet. En annan viktig del i vår föreningspolicy är att vi är förening fri från alkohol och droger. Vi arbetar aktivt för att sådant inte ska förekomma i vår förening eller vid våra aktiviteter.

 

Samsyn och delaktighet

Samsyn, förståelse och en känsla av delaktighet är för oss en nyckel för att motverka mobbing, utanförskap, ryktesspridning eller missnöjdhet. För att skapa samsyn och delaktighet i föreningen mellan medlemmar, personal, ledare och styrelse har vi bland annat följande arbetssätt:
- Veckovisa möten för alla som arbetar i det dagliga i våra lokaler (Mästeriet). Vid dessa möten får alla föreningar och arbetslag möjlighet att dela med sig av information och ställa frågor. Detta är ett viktigt tillfälle för att skapa gemenskap och ökad förståelse för våra olika verksamheter.
- För att skapa närhet mellan styrelse och anställda (eller andra i ledande position i föreningen) bjuds personer regelbundet in att delta på styrelsens möten.
- Vår verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och årsmöte är viktiga redskap för att informera på ett transparent sätt gentemot medlemmar och andra intressenter kring vad vi arbetar med i Funkibator. Vi välkomnar medlemmar att komma in med motioner och förslag. Vi arbetar för att våra årsmöten (och dess handlingar) ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning.
- Genom att vara aktiva med att kommunicera på vår webbsida, i sociala medier och till traditionella medier om vår verksamhet, skapar vi öppenhet och möjlighet till insyn.

 

Trygghet för våra anställda

Samtliga av Funkibators anställda är anslutna till kollektivavtal. Detta är något som skapar rättvisa villkor och trygghet för den som är anställd. Det innebär också att våra anställda har rätt försäkringar och pensionsavtal m.m. Funkibator arbetar även i samarbete med övriga i Nätverket SIP med systematiskt arbetsmiljöarbete och skyddsombud. Till grund för det arbetet ligger vår gemensamma arbetsmiljöpolicy. För anställd personal finns speciella personalmöten, diskussionsforum och en utsedd personalansvarig.
 

Trygghet för barn

Samtliga ledare som kommer i kontakt med barn och unga, och samtliga anställda ska lämna utdrag från belastningsregistret. Även personer som på annat sätt engageras i förening, och som kan komma i kontakt med barn och unga, berörs av detta beslut. Det gäller exempelvis personer på utbildningspraktik, europeiska volontärer osv. Om utdraget som den anställde/ledaren lämnar till oss visar att personen är dömd för vålds-, sexual- och/eller narkotikabrott får inte personen verka som ledare eller motsvarande. Syftet med registerkontrollen är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. På vår hemsida kan du läsa mer om varför begär vi in utdrag ur belastningsregistret, hur kontroller går till. Där finns också tips om vad kan du som förälder göra och mer information om vad vi som förening gör för att skapa en trygg miljö för barn unga. Mer information hittar du här.

Utöver att göra kontroller mot belastningsregistret så jobbar vi i Funkibator på många olika sätt för att skapa en trygg miljö för alla barn och unga som deltar i vår verksamhet. I det ingår att skapa en så kreativ och välkomnade miljö som möjligt, och minska risken för trakasserier och övergrepp. Vi är alltid noggranna i rekrytering av nya ledare och ny personal. De flesta som får ansvar att leda aktiviteter för barn och unga, har varit kända i verksamheten sedan tidigare. Många har själva börjar som medlemmar och sedan gått vidare till en ledarroll.

Funkibator erkänner och respekterar alla barns fulla människovärde. Vi respekterar barns integritet och arbetar för att barn i vår verksamhet inte ska diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl. I vår verksamhet ska barn alltid känna att de får möjlighet att säga sin mening och får den respekterad. Vi värnar om FN:s konvention om barns rättigheter och arbetar för att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn

Barn som deltar i våra aktiviteter eller som är medlemmar har alltid lika stor rätt som vuxna att komma med förslag eller idéer till vår verksamhet. Vi vill att alla barn ska känna sig välkomna och delaktig i vår verksamhet på lika villkor. Vi ska alltid visa särskild hänsyn och omtanke till barn som är med i våra aktiviteter eller vistas i våra lokaler. Vi utformar våra miljöer, lokaler och aktiviteter så att de ska vara inbjudande och välkomnade för så väl barn som vuxna.

En viktig grund i vårt arbete är vår övergripande föreningspolicy. Den är känd hos alla våra anställda och ledare. Den säger att vi ska arbeta mot all form av diskriminering på grund av ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande uttryck eller sexuell läggning. Alla medlemmar och aktiva i föreningen har lika värde och ska ges möjlighet att delta på lika villkor inom vår verksamhet.


Funkibator tar avstånd från allt användande och innehav av droger. Vi arbetar aktivt för att alkohol och droger inte ska förekomma i vår förening eller vid våra aktiviteter. Funkibator är ingen idrottsförening men tar ändå avstånd till användande av doping. Vi vill vara en drogfri förening som erbjuder aktiviteter och projekt av hög kvalité.

Att vår policy är känd och efterföljs av alla i vår verksamhet är ett viktigt sätt för oss att skapa en trygg miljö för både barn, unga och vuxna.

Vid aktiviteter där barn deltar har vi som målsättning att alltid vara minst två ledare. Detta är ytterligare ett sätt att skapa trygghet, men ger också högre kvalitet i verksamheten. Många barn som deltar i vår verksamhet har dessutom speciella behov i och med funktionsnedsättning, vilket innebär att vi ofta behöver ha en högre ledartäthet än andra föreningar. Utöver det arrangeras de flesta av våra aktiviteter i Mästeriet, där det ofta finns flera vuxna anställda på plats samtidigt som en aktivitet genomförs.

Vårt arbete för att skapa en trygg miljö och verksamhet för barn och unga sker i samarbete med övriga föreningar inom Nätverket SIP. Då vi delar lokaler och även arrangerar gemensamma aktiviteter är det viktigt att alla delar samma policys, värdegrund och rutiner.

 

Följande policys och handlingsplaner finns också i föreningen för att skapa trygghet för alla och stöd om någon utsätts:

- Policy mot sexuella trakasserier och handlingsplan 
- Policy (och rutin) mot kränkande särbehandling 
- Handlingsplan för att förebygga hot, kränkning eller våld 
- Krishantering och ansvarsordning

Policys

Övergripande föreningspolicy

Funkibator ideell förening ska arbeta mot all form av diskriminering på grund av ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande uttryck eller sexuell läggning. Alla medlemmar och aktiva i föreningen har lika värde och ska ges möjlighet att delta på lika villkor inom vår verksamhet.

Funkibator tar avstånd från allt användande och innehav av droger. Vi arbetar aktivt för att alkohol och droger inte ska förekomma i vår förening eller vid våra aktiviteter. Funkibator är ingen idrottsförening men tar ändå avstånd till användande av doping. Vi vill vara en drogfri förening som erbjuder aktiviteter och projekt av hög kvalité.


I föreningspolicyn ingår:
- Alkohol- och drogpolicy
- Jämställdhets-, Tillgänglighets- och Integrationspolicy

Varje år ses vår policyn över och revideras om det behövs.


Så här ska föreningen agera om policyn inte efterlevs:
- Den som observerar eller misstänker att en förtroendevald, anställd, medlem, projektdeltagare eller ideellt engagerad inte följer policyn ska informera styrelsen, som sedan avgör vilka åtgärder som behöver tas.
- En förtroendevald, anställd, medlem, projektdeltagare eller ideellt engagerad som bryter mot föreningens policy ska vi främst hjälpa genom samtal och fördjupad information om policyns syfte och innehåll.
- Om barn eller ungdomar bryter mot föreningens alkohol- och drogpolicy skall föräldrarna informeras. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.


Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos alla våra medlemmar och vår personal:
Varje ny förtroendevald, anställd, medlem, projektdeltagare eller ideellt engagerad får i samband med inträde/start information om vår policy.
- Information ska finnas på föreningens hemsida.

Alkohol- och drogpolicy

 

Policyn innebär att:
- Alla arrangemang organiserade av Funkibator ska vara alkohol- och drogfria. Med arrangemang avses till exempel årsmöte, styrelsemöte, utbildningar, aktiviteter, läger, projekt och samtliga möten arrangerade av Funkibator. Policyn gäller alla närvarande, ledare som deltagare, och inbjudna gäster, från arrangemangets början till dess avslut. Gäller både arrangemang i Sverige och utomlands.
- En person som är drogpåverkad får inte delta i eller leda Funkibators verksamhet och heller inte representera Funkibator.
- Ingen person som är alkoholpåverkad får delta i eller leda Funkibators verksamhet.
- Funkibators pengar får aldrig användas till att köpa alkohol eller droger.
- Det inte är tillåtet att använda droger eller alkohol i föreningens lokaler.
- Det inte är tillåtet med försäljning eller marknadsföring av droger eller alkohol i verksamheten.


För styrelsen och anställda innebär policyn att:
- Styrelsen och anställda, i de fall där föreningen eller projekten representeras extern, skall uppträda väldigt restriktivt när det gäller alkohol. Vid föreningens styrelsemöten skall alkohol ej förekomma.
- Droger får aldrig förekomma i samband med ledning, möten eller representation.
- Styrelsen ansvarar att informera alla medlemmar om föreningens Alkohol- och drogpolicy.

- Styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.

För ideella ledare innebär policyn att:
- Man är som ledare en förebild och ska föregå med gott exempel.
- Man ska informera anställda, deltagare och medlemmar om föreningens alkohol- och drogpolicy.
- Som alkohol definieras drycker med alkoholhalt över 2,25 volymprocent.

Jämställdhets-, Tillgänglighets- och Integrationspolicy

 

Policyn innebär att:
- Föreningen ska verka på demokratiska grunder och för våra medlemmars möjligheter att påverka verksamheten.
- Att alla som vill, oavsett ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande uttryck eller sexuell läggning får delta i föreningens verksamhet.
- Frågor som rör jämlikhet, rättvisa och tillgänglighet ska genomsyra hela föreningens verksamhet.
- Föreningen strävar efter en jämn könsfördelning bland medlemmar, ledare, personal och i styrelsen.
- Föreningen strävar efter en styrelse med bred kompetens och erfarenhet inom olika diskrimineringsgrunder.
- Föreningen ska arbeta aktivt för ökad tillgänglighet i samhället och lika möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.
- Att vi arbetar mot alla former av mobbning, rasism och sexuella trakasserier.


För styrelsen innebär policyn att:
- Styrelsen ansvarar att informera alla anställda, medlemmar och övriga föreningsaktiva om föreningens policy för Jämställdhet-, Tillgänglighet- och Integration.
- Styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.


För anställda och ideella ledare innebär policyn att:
- Man är som ledare en förebild och ska föregå med gott exempel.
- Man ska informera anställda, deltagare och medlemmar om föreningens policy för jämställdhet-, Tillgänglighet- och Integration.

Integritetspolicy

I samband med att den nya EU-förordningen GPDR trädde i kraft den 25maj 2018, upprättades en integritetspolicy. Den redogör för hur registeruppgifter hanteras och tydliggör personens rättigheter till att se sina uppgifter eller att få felaktigheter korrigerade.

Personuppgiftsansvarig
Funkibator förening, Infanterigatan 10, 352 35 Växjö, 0470-223 42, info@funkibator.se, organisationsnummer 802462-4150.

Vilka uppgifter finns i medlemregistret?
Endast uppgifter som lämnats av den enskilda personen själv i följande formulär: Bli medlem!

Varför finns ett medlemsregister?
För att Funkibator som förening har krav på sig från exempelvis kommun, studieförbund, socialstyrelse då vi från dessa aktörer ansöker om olika sorters bidrag som är medlemsbaserade. Då behöver vi kunna säkerställa hur många medlemmar vi har samt att vilka dessa är som unika individer. Det kompletta personnumret behövs just för att kunna säkerställa att det handlar om unika individer som syftar på när det exempelvis stöds stöd för aktiviteter.

Vad används uppgifterna till?
Uppgifterna används vid olika sorters föreningsbidrag. Då skickas nästan alltid bara uppgifter vidare om antal personer, utan namn. En sådan ansökan har oftast föregåtts av att föreningens auktoriserade revisor konkrollerat att antalen stämmer gentemot medlemsregistret. Mer sällan lämnas uppgifter vidare i form av personnamn och personuppgifter. Det förekommer exempelvis då en så kallas studiecirkel bedrivs inom folkbildningen. Vidare används medlemsuppgifterna för att skicka ut medlemsinformation via e-post.

Hur länge sparas uppgifterna?
Ansökningar om föreningsbidrag leder ofta till att ekonomiska medel utbetalas. Det här blir till olika dokument i den så kallade bokföringen. Vi har resornerat som så att medlemregister från år till år behöver följa bokföringen, där det finns sparkrav om sju år. Medlemsuppgifterna från tidigare två år tillbaka i tiden arkiveras dock och används inte aktivit. Det är bara det innevarande året samt föregående år, vars medlemsregister som används aktivt.

Tillgång till dina registeruppgifter
Du har tillgång till uppgifterna om dig själv. Du begär ut dem från Funkibators kansli enligt uppgifter nedan. Om en uppgift är felaktig, ofullständig, inaktuell eller på annat sätt inte stämmer så har du rätt att få den ändrad.

Raderande/begränsade av uppgifter
Du har rätt att få uppgifter raderade/begränsade, så länge det inte är information som krävs för att uppfylla lag och regler kring bokföring, ekonomiska ansökningar och liknande.

Registertyp och delning
I den registerföring Funkibator använder tillämpas lösenordsskydd. Registeruppgifterna förvaras inte heller via någon molntjänst. Registret hanteras av anställd personal inom Funkibator förening. Registeruppgifter skickas aldrig i sitt registerformat till tredje part med undantag av auktoriserad revisor som kontrollerar korrektheten i antalsuppgifter i exempelvis bidragsansökningar, verksamhetsberättelser.

Synpunkter
Om du inte är nöjd med något kring Funkibators registerhantering kan klagomål göras till Integritetsskyddsmyndigheten.

Registerutdrag
Registerutdrag begärs från Funkibator kansli, 0470-223 42, info@funkibator.se.

Integritetspolicy uppdaterad 2018-05-25, ersätter version 2018-05-24.

bottom of page