top of page

Information om utdrag ur belastningsregistret

Varför begär vi in utdrag ur belastningsregistret?

Funkibators styrelse fattade 2016 ett beslut som innebär att aktivitetsledare som kan komma i kontakt med barn- och ungdomar i våra projekt/verksamheter/aktiviteter skall inkomma med utdrag från belastningsregistret. Detta beslut gäller även samtliga anställda, oavsett om de kommer i kontakt med barn eller unga eller inte. Även personer som på annat sätt engageras i förening, och som kan komma i kontakt med barn och unga, berörs av detta beslut. Det gäller exempelvis personer på utbildningspraktik, europeiska volontärer osv.

Om utdraget som den anställde/ledaren lämnar till oss visar att personen är dömd för vålds-, sexual- och/eller narkotikabrott får inte personen verka som ledare eller motsvarande.
Syftet med registerkontrollen är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Som barn räknas alla personer som deltar i föreningens verksamhet (oavsett om de är medlemmar eller ej) under 18 år.

Funkibator ska alltid vara en trygg miljö för barn att vistas i. En stor anledning till att föreningen finns till är för att skapa meningsfulla aktiviteter för barn och unga. Vi är stolta över alla våra engagerade och kunniga ledare som gör vår verksamhet möjlig!

Så här går kontrollen av utdrag ur belastningsregistret till

Den anställde/ledaren beställer själv sitt utdrag och skickar det sedan vidare till föreningen. Först när föreningen tagit del av utdraget kan ledaren påbörja sitt uppdrag.

Information om hur man beställer registerutdrag finns på Polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/

Det finns två personer som är utsedda av styrelsen som ansvariga för att kontrollera utdragen ur belastningsregistret. Namn och kontaktuppgift till dom hittar du längst ner. Har du några frågor om våra rutiner, kontakta de ansvariga eller något i styrelsen.

Alla nya ledare och anställda får mer utförlig information om hur man lämnar in sitt utdrag, inför att ett uppdrag ska påbörjas.

Registerutdraget får inte vara äldre än ett år och måste därför uppdateras regelbundet för de personer som arbetar i verksamheten längre än ett år.

Vad kan du som förälder göra?

Stärk ditt barn genom att prata om integritet och gränssättning för hur och när ledare kan och bör kontakta barnet.

Det finns många bra kunska
pskällor, både för barns rätt men även hur vi som vuxna kan prata med barn. Här kommer några exempel:Rädda Barnen - Stopp! Min kropp!
BRIS - stödtjänster för vuxna.

Vad vi som förening gör för att skapa en trygg miljö för barn och unga

Utöver att göra kontroller mot belastningsregistret så jobbar vi i Funkibator på många olika sätt för att skapa en trygg miljö för alla barn och unga som deltar i vår verksamhet. I det ingår att skapa en så kreativ och välkomnade miljö som möjligt, och minska risken för trakasserier och övergrepp. Vi är alltid noggranna i rekrytering av nya ledare och ny personal. De flesta som får ansvar att leda aktiviteter för barn och unga, har varit kända i verksamheten sedan tidigare. Många har själva börjar som medlemmar och sedan gått vidare till en ledarroll. Du kan läsa mer om detta i vår värdegrund under rubriken En trygg förening. 

Du hittar Funkibators policys och vår värdegrund under Styrande dokument.

Ansvariga för belastningsutdrag (utsedda av styrelsen) är: Fia Sjöstrand och Rolf Bäckman
Denna information har senast reviderats: 2019-02-28
Ansvarig för denna information är: Styrelsen i Funkibator Öst

bottom of page